Apr. 7, 2016

Резервати

Силкосия с площ от 396,5 ха се намира край село Кости в Странджа планина. Обявен на 29 юни 1933 г, Силкосия е първият резерват в България. Притежава значително растително богатство: 260 вида висши, 16 бр.реликтни и 3 ендемични растения. Създаден преди всичко за съхранение на впечатляващите горски формации от разновъзрастна буково-горунова и чисто букова гора с подлес от зеленика и други вечнозелени храсти.

Ропотамо е създаден през 1992 г. Разполага се по най-долното течение на река Ропотамо. Резерватът включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. Общата площ днес е 1001 ха. Основна задача е опазването на бялата водна лилия, редица видове растения, птици и др. При вливането на река Ропотамо в Черно море се е образувал лиман, като в него навлиза и морска вода. Има формирани блатисти местности с ясенова гора с лонгозен характер и съобщества от водни лилии.

Узунбужак /Лопушна/ с площ от 2 581,5 ха се намира в землището на село Сливарово. Това е най-големият и представителен биосферен резерват на България. Преобладават дъбовите гори. Тук са представени най-големите по площ възрастни първични букови и буково-дъбови гори в Странджа.

Витаново с площ от 754,5 ха се намира между град Малко Търново и село Бръшлян. Отличава се с по-голяма надморска височина /до 650 м/. 40% от горите са източно-букови със средна възраст над 100 г. Установени са 462 вида висши растения. Резерватът има висока консервационна стойност - в него се опазват ефективно популации на 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемити. Преобладава средиземноморските флорни елементи. Голямо богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания /Братанова пещера/.

Средока с площ от 607,8 ха се намира в землищата на град Малко Търново и село Стоилово. Атрактивна територия с много стръмни склонове и скални образувания по десния бряг на река Айдере. Голямо находище на лавровишня и компактни групи от колхидски джел.

Тисовица с площ от 749,3 ха се намира в землището на село Българи. Най-младият резерват на територията на Странджа, обявен на 16.02.1990 с цел запазване на първични източно букови формации с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, тис. Относително най-слабо повлиян от човешката дейност, този резерват притежава висока стойност на екологическа съхраненост.