Jun. 6, 2016

Парория - защитена местност в Странджа!

Парория е защитена местност в Странджа, намираща се между селата Калово и Заберново, в долината на реките Заберска и Казански дол. Горите в района на местността са разновъзрастни, с много вековни дъбови дървета, като над 85 % от тях са прехвърлили 120 години. Сред тях се откроява 1000-годишният дъб благун - най-интересното, най-дебелото и вероятно най-възрастното дърво в Странджа. Горските масиви тук са представени главно от вековни благуново-горунови формации. Те са останки от вековните непроходими гори, съществували по тези земи.
Релефът на местността е красиво нагънат и прорязан от Заберска река и Казанска река. В карстовата част на Пазлаците скалите крият много изненади и пещерни образувания. Тук са запазени мегалитни тракийски долмени.
От голям интерес за посетителите от района е легендата за средновековния манастир на Григорий Синаит, откъдето навярно идва и името на цялата местност. На територията на защитена местност Парория се намира параклисът „Света Петка“, за който се предполага, че е построен на мястото на самия Парорийски манастир на Григорий Синаит, свързан и с учението на Теодосий Търновски. Около местността е осеяно с множество параклиси.
Главна заслуга за обявяването на „ПАРОРИЯ” за защитена местност има един от най-видните етнографи, фолклористи и изследователи на Странджа – Горо Горов.
Площ: 988.6 ха
Документи за обявяване: Заповед №.845 от 31.10.1991
Цели на обявяване: Запазване територия заета с девствена дървесна растителност (горски насаждения) съчетана с културни ценности
Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се сечи, освен санитарни
4. Забранява се паша на кози и свине
5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им
6. Забранява се събиране на билки, бране на букети, унищожаване на диворастящи растения.
ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА:
• В района на защитена местност „Парория” е най-дебелото и вероятно най-възрастното (около 1000 години) дърво в Странджа – дъб благун (в м. Тумбата).

• В м. Тулпан е вековният дъб, с обиколка 5.30 м и височина 24 м.

• Интерес представлява и вековният източен бук в м. Разклона, северно от с. Заберново, съхранил на кората си надписа на Божко войвода от края на ХІХ в.